mini white-ground lekythos: Zeus

VO-137

mini white-ground lekythos: Zeus