white-ground lekythos: tender farewell

VO-129

white-ground lekythos: tender farewell