white-ground lekythos: Charon the ferryman

VO-68

white-ground lekythos: Charon the ferryman