white-ground lekythos: a warrior's farewell

VO-130

white-ground lekythos: a warrior's farewell