white-ground kylix: Apollo of Delphi

VM-219

white-ground kylix: Apollo of Delphi