Minoan Spring Fresco tile with single swallow

MM-206

Minoan Spring Fresco tile with single swallow