Corinthian alabastron - lion pair with owl

VO-203

Corinthian alabastron - lion pair with owl